Konkurs 2023/2024.

Konkurs 2023/2024.

Konkurs za prijem učenika srednjih škola u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2023/2024. godinu.

Dom učenika srednjih škola Subotica prima 464 učenika, od toga 290 devojaka i 174 momka.

ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Prijavljivanje kandidata na Konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

 • za prvu raspodelu – od 03. do 14. jula 2023. godine;
 • za preostala slobodna mesta – od 24. do 28. avgusta 2023. godine;
 • za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli – od 24. do 28. avgusta 2023. godine.

Upisna komisije će obavljati prijem dokumenata radnim danima od 09 do 13 časova.

Preliminarna rang lista učenika biće objavljena 14.07.2023. godine na oglasnoj tabli i na internet stranici Doma učenika.

Rok za prigovor na rang listu je osam dana od njenog objavljivanja (do 24. jula 2023. godine). Prigovor je neophodno podneti lično u Domu učenika – radnim danima od 09 do 13 časova.

Konačna rang lista biće objavljena 26.07.2023. godine na oglasnoj tabli i na internet stranici Doma učenika.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa, koji prema redosledu na konačnoj rang-listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku iz tačke 3. ovog konkursa (od 24. do 28. avgusta 2023. godine) podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi i to:

 • iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena foto-kopija);
 • učenici bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja;
 • iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih učenika;
 • iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
 • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
 • izbeglice i raseljena lica – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije Opštine prebivališta);
 • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a;
 • blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) – izvod iz matične knjige rođenih;
 • učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, učenici koji se školuju za obrazovne profile dualnog obrazovanja – ugovor o stipendiranju sa socijalnim partnerima.

Napomena: eventualne izmene ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.


Obaveštenja

Obaveštenje za roditelje/staratelje

Poštovani roditelji.

Obaveštavamo Vas da je od 19.05.2023. godine počeo sa radom elektronski sistem prijave nasilja za građane, nadležne organe i ustanove u okviru nacionalne platforme „Čuvam te“ kojom se preventivno deluje na nasilje koje uključuje decu.

Molimo vas da pažljivo pročitate i upoznate se sa sadržajem na sledećem linku:

Čuvam te, nacionalna platforma za prevenciju nasilja koje uključuje decu