Закони и прописи

Рад установе регулишу закони и прописи.

ЗАКОНИ

 • Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13)

КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

 • Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС“, број 21/15)

СТРАТЕГИЈА

 • Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

 • Мрежа установа
 • Одлука о мрежи установа ученичког стандарда у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 25/93, 80/93, 21/94, 4/95, 31/00 и 106/05)
 • Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11)
 • Смештај и исхрана
 • Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр.  36/10 и 55/12)
 • Кредити и стипендије
 • Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама    („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13)
 • Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте    („Службени гласник РС“, бр.  75/13)
 • Одмор и опоравак
 • Правилник о одмору и опоравку студената  („Службени гласник РС“, број 63/11)
 • Евиденција
 • Правилник  о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.)
 • Простор и опрема (нормативи)
 • Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11)
 • Стандарди исхране
 • Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11)
 • Категоризација објеката
 • Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12)
 • Додела дотација студентским удружењима
 • Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12)
 • Цена услуга
 • Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95)

НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању

 • Инспекцијски и стручно-педагошки надзор
 • Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12)
 • Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11) – само за просветног саветника
 • Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13)
 • Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС““, број 30/10)

ОПШТИ АКТИ