Konkurs 2021/2022.

Obaveštenje za učenike iz osetljivih grupa

Kandidati iz osetLjivih društvenih grupa koji prema redosledi na konačnoj rang listi nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u periodu od 24. do 27. avgusta 2021. godine podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeLjenih kapaciteta ustanove.
Uz zahtev, kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost društveno osetLjivoj grupi, i to:

  • iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci stalne socijalne pomoći (overena foto-kopija);
  • učenici bez roditeLJskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditeLja)
  • iz jednoroditeLJskih porodica – izvod iz matične knjige umrliih za preminulog roditeLja ili iz matične knjige rođenih učenika;
  • iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma;
  • lica čiji su roditeLji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji bivše SFRJ – povrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica;
  • izbeglice i raseLjena lica – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseLjenim licima (pribavLja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivalištva);
  • povratnici po Sporazumu o readmisiji i deportovani učenici – potvrda MUP-a;
  • blizanci (čiji je brat/sestra blizanac ostvario pravo na smeštaj) – izvod iz matične knjige rođenih;
  • učenici koji se školuju za obrazovni profil za deficitarno zanimanje, učenici koji se školuju za obrazovne profile dualnog obrazovanja – ugovor o stipendiranju sa socijalnim partnerima.

Prijem dokumenata vršiće se u periodu od 24. do 27. avgusta 2021. godine od 9 – 13časova.